مهارت گوش کردن بر اساس سطوح گوش کردن

سطوح گوش کردن

یک الی دو مورد از گفت و گوی کلیدی و مهم خودتان با کسی را در نظر بگیرید و بر اساس اطلاعات مرتبط با آن ، به پرسش های زیر پاسخ دهید. ( می توانید موقعیت و رویدادهای هفته گذشته را در نظر بگیرید و به پرسش ها پاسخ دهید.)

"*" indicates required fields

نام و نام‌خانوادگی*
1- معمولا گوینده را نادیده می گرفتم.*
2-در واقع به گوینده گوش نمی کردم .*
3- من فکر می کنم معمولا مقصود و پاسخ های او را می دانم.*
4- معمولا سر تکان می دهم اما واقعاً توجه نمی کنم.*
5- معمولا مشغول انجام کارهای دیگر به صورت همزمان هستم.*
6- اگرگوینده از من بپرسد دقیقا چه عباراتی و با چه زبان بدنی بکار بردم، شاید نتوانم دقیقا بگویم.*
7- معمولا دیگران را کم اهمیت به حساب می آورم و وانمود میکنم که گوش می کنم.*
8- بخش های مشخصی از گفت و گوهای او را بر اساس علاقه و ذهنیت های خودم مورد توجه قرار می دهم و تفسیر می کنم.*
9-معمولا بر اساس علاقه و ذهنیت های خودم ، به بعضی از حرکات یا فراز و فرودهای بدن او ( صورت ، دست ها ، صدا ،..) که برایم مهم و با اهمیت است توجه می کنم .*
10-بر اساس قضاوت های درونی ام ، ندا و صدای درونی ام ، تلاش می کنم کل وجود گوینده را درک و فهم کنم.*
11-تلاش می کنم شواهددقیق و جامعی در گفتار ، احساسات و زبان بدن گوینده جهت تائید ذهنیت و قضاوت هایم پیدا کنم.*
12- وقتی با او گفت و گو می کنم "از مظنر او و همزمان" ، با گوش هایم به کلمات و صدای او گوش می کنم ، با چشمانم حرکات او را با دقت می بینم ، با قلبم به احساسات او توجه می کنم.*
13- وقتی با او گفت و گوی می کنم به صورت همزمان و "از منظر او "واژگان ، احساسات ، حرکات بدن و باورهایش را ردیابی می کنم.*