سامانه ثبت تخلفات ساکن با استفاده از دوربین‌های نظارتی