آقای علیرضا اشرف مشاور مرکز توانمندسازی استان خراسان رضوی
علیرضا اشرف
کارگزار تخصصی اصناف در موسسه کیفیت رضوی

گواهینامه مشاور حرفه ای مدیریت با درجه عالی
مشاور عالی انجمن بهره وری خراسان رضوی
کارگزار تخصصی اصناف در موسسه کیفیت رضوی
مشاور کارگزار توانمندسازی
کارآفرین در حوزه محصولات بهداشتی
مشاور کارگزار توانمندسازی

تحصیلات
  • کارشناس مدیریت بازرگانی با گرایش بازاریابی و فروش
تجربه‌ها
  • کارگزار تخصصی اصناف در موسسه کیفیت رضوی
  • مشاور عالی انجمن بهره وری خراسان رضوی
  • کارآفرین درحوزه محصولات بهداشتی