بازاریابی

کسب و کارها با مشکلات زیادی مثل مالیات، منابع انسانی، بازاریابی، مدیریت در تمامی دنیا دست و پنجه نرم می کنند. ما در شتابدهنده فردوسی با رصد کردن کسب و کارها و نیاز آن‌ها اقدام به تشکیل یک تیم بازاریابی کردیم. ما با تحقیق و توسعه بر روی مدل‌های بازاریابی در صنایع مختلف به درکی مفهومی از بازار و بازاریابی رسیدیم که میتواند سبب رشد و توسعه کسب و کارها گردد. ما در فرایندهای خود با طراحی مدل بازاریابی به صورت پروژه محور سعی داریم تا با مشاوره و اجرا در توسعه محصول جدید، طراحی برنامه بازاریابی (کمک به طراحی استراتژی محصول، مبانی استراتژی قیمت گذاری، توزیع، ترویج، پیاده سازی بازاریابی و برنامه سنجش عملکرد کسب و کارها) و مدیریت ارتباط با مشتری آنها را شتابدهی می‌کنیم.