تیم ما

 
مصطفی مکارم

مصطفی مکارم

بنیان گذار و مدیرعامل
دکتر ملیحه فرامرزی

ملیحه فرامرزی

مدیر اجرایی
misramezani-min

کیمیا رمضانی

مدیر برنامه شتابدهی
mispoorakbar-min

مریم پوراکبر

مدیر منابع انسانی
 
 
علی بنایی

علی بنایی

مدیر روابط عمومی
izadpanah-min

مرضیه ایزدپناه

مدیر فنی