هوشمندسازی صنعت حمل و نقل کشور ایران براساس دو محصول