فرم حمایت صنایع خلاق

 

طرح حمایتی معرفی محصولات و کسب و کارهای صنایع خلاق

در راستای پرورش ایده های نو و محصولات نوآورانه در حوزه کسب و کارهای خلاق در کشور، ستاد توسعه فناوریهای نرم‌ و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنگاه رسانه‌ای سرمایه‌گذاری آخرین خبر طی تفاهم نامه ای را به منظور ایجاد بستر رسانه ای مناسب جهت معرفی این شرکتها امضا نمودند.
به موجب این تفاهم نامه، شرکتها و محصولات خلاقی که مورد تایید ستاد توسعه فناوریهای نرم‌ و هویت‌ساز باشند، به آخرین خبر معرفی می شوند تا علاوه بر دریافت مشاوره و راهنمایی در جهت برندینگ آنها، از حمایت رسانه ای آخرین خبر بهره مند گردند. این رویکرد با هدف ترویج روحیه ارزش‌آفرینی در جامعه و ارتقای اقتصاد خلاق صورت گرفته و افزایش اعتماد عمومی به استفاده از صنایع خلاق را در کشور بدنبال خواهد داشت.
ایجاد زیر ساخت‌های اطلاع رسانی عمومی که جذب منابع مادی و معنوی برای شرکتهای خلاق را دنبال نموده و در قالب جمع سپاری خدماتی و مالی فعالیت خواهند داشت، از موارد دیگر این تفاهم نامه است که به توسعه مخاطبان برنامه زیست بوم شرکتهای خلاق منجر خواهد شد.
شرکت های متقاضی خدمات ارائه شده در این تفاهم نامه، اطلاعات خود را از طریق سامانه اختصاصی زیر ثبت نمایند: