جعفر یزدی مقدم

جعفر یزدی مقدم

مدیریت استراتژیک و ارزیابی مالی و اقتصادی طرح‌ها