رضا غفارنیا

رضا غفارنیا

رضا غفارنیا

تکنولوژی، بهینه سازی و استانداردسازی فرایند‌های تولید الکترونیک، بومی سازی، انتقال و حفظ دانش فنی