سید فرهاد فاطمی

سید فرهاد فاطمی

سید فرهاد فاطمی

IT، ارزش‌گذاری مالکیت فکری(دارایی نامشهود)