فریبرز دخانیان

دکتر دخانیان

فریبرز دخانیان

امور بازرگانی و بازاریابی استراتژیک