قدسیه مستغنی

قدسیه مستغنی

قدسیه مستغنی

منابع انسانی، فرهنگ سازمانی