مصطفی مکارم

مصطفی مکارم

مصطفی مکارم

توسعه کسب و کار و بازار، ارزش گذاری محصول و تامین مالی