منیره یگانه

منیزه یگانه

منیره یگانه

برنامه ریزی استراتژیک(مدیریت استراتژیک)، مدیریت و بهبود فرآیند