هادی طاهرپور کلانتری

هادی طاهرپور کلانتری

هادی طاهرپور کلانتری

بازاریابی و فروش، منابع انسانی، تحقیقات بازاریابی، فرآیندسازی کسب و کار