چهارشنبه‌های مشاوره

۸ جلسه مشاوره ۳۰ دقیقه‌ای
۱۱ اسفند ۱۴۰۰ از ساعت ۱۳ تا ۱۵:۳۰
کارخانه نوآوری مشهد

ثبت درخواست جلسه مشاوره

حداکثر ظرفیت ثبت‌نام برای این مشاور به اتمام رسیده است.

حداکثر ظرفیت ثبت‌نام برای این مشاور به اتمام رسیده است.

محدودیت انتخاب مشاور

هر مشاور دارای محدودیت چهار جلسه رایگان می‌باشد. در صورتی که برای هر مشاور تعداد جلسات به حد نصاب برسد، شما در لیست انتظار قرار خواهید گرفت.

مکان تشکیل جلسه

هر جلسه نیم‌ساعت می‌باشد و به صورت حضوری در کارخانه نوآوری مشهد برگزار می‌شود.

یک درخواست مشاوره

هرکاربر می‌تواند تنها برای یک جلسه رایگان 30 دقیقه‌ای درخواست مشاوره ثبت کند، در غیراینصورت اولین درخواست برای کاربر در نظر گرفته خواهد شد.
 

موضوعات مشاوره

تبدیل استارتاپ ها به شرکت های رسمی

تدوین چشم انداز توسعه

تدوین ساختار سازمانی

امور حقوقی و کیفری و قراردادها

مشاوران چهارشنبه‌های مشاوره